Sam Manos

Sam Manos, Student

Dec 07, 2020
My Society – My Way (Story)
Nov 16, 2020
Climbing Everest- #NotWorthIt (Story)
The student news site of Everest High School
Sam Manos